Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: SPORT 2.0, z.s., se sídlem Daškova 3089/32, 143 00 Praha 4.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: SPORT 2.0, z.s., se sídlem Daškova 3089/32, 143 00 Praha 4.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Text souhlasu

Vytvořením účtu na webu 6hodin.cz v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

 • Jméno a příjmení,
 • Jméno dítěte či dětí
 • e-mailová adresa,

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • Jméno a příjmení,
 • Jméno dítěte či dětí
 • e-mailová adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • běh webu a fungování všech služeb webu 6hodin.cz,
 • pro zasílání informací související se službami webu 6hodin.cz,
 • pro zasílání systémových zpráv z webu 6hodin.cz jako jsou například, avšak ne výhradně, zprávy související s obnovení hesla či potvrzením vytvoření účtu v aplikaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu sportujme@6hodin.cz

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

INSTAGRAM